Vietnam & trockismus

4. 04. 2016 17:58:55
Čínští trockisté (jako trockisté z jiných zemí) nepředstavují žádnou politickou skupinu, ani politickou stranu. Čínští trockisté totiž nejsou ničím jiným, než bandou zločinců a loveckých psů japonského (i mezinárodního) fašismu.

Série článků Simona Piraniho přetištěná z Workers Press společně s doplňkovým materiálem.

Psáno: 1986/87. Poprvé publikováno: 1987. Zdroj: Komunistický svaz (Austrálie). Přepis / HTML: Sean Robertson a David Walters pro encyklopedii trockismu Online (ETOL). Copyleft: Encyklopedie trockismu Online (marxists.org) 2013. Je povoleno kopírovat resp. distribuovat tento dokument za podmínek licence Creative Commons. Nebo portálThe Espresso Stalinist https://espressostalinist.com/2013/12/31/vietnam-trotskyism-three-letters-from-ho-chi-minh/

Simon Pirani, výzkumník, lektor, novinář a expert na energetická studia při Oxford Institute for Energy studies, správce příležitostného blogu http://simonpirani.blogspot.cz/p/publications.html. Badatel a odborník, který píše o energii (zejména zemní plyn), financích a politice. Publicista zabývající se Ruskem, Ukrajinou a dalšími zeměmi bývalého Sovětského svazu, jimž se publikačně věnuje přes 20 let. Zabývá se ruskými reáliemi i na jiných webových stránkách přístupných prostřednictvím stránky My Web Sites, jež přináší informace o Piraniho knihách (týkajících se Putinova Ruska resp. třídní politiky v Sovětském svazu). Piraniho práce odrážejí zájem o širší politická a společenská témata. The Russian Gas Matrix: How Markets are Driving Change (Matrix ruského plynu: Jak trhy řídí změny), Oxford University Press, 2014); Russkaya revoliutsiia v otstuplenii. Russian edition of The Russian Revolution in Retreat (Ruská revoluce na ústupu), Novyi Khronograf, 2013)

Tři dopisy Ho Či Mina

Zaslány z Číny vietnamské KS v roce 1939

(*V těchto dopisech zmiňuje Ho Či Min řadu čínských komunistů, jejichž jména překládá z čínštiny do vietnamštiny, aby je byli byli redaktoři schopni identifikovat. Jména jsou ponechána ve francouzsko-vietnamském překladu).

První dopis

Kuej-lin, 10. května 1939

Drazí a milovaní soudruzi,

V minulosti se v mých očích stejně jako v očích poměrně velkého počtu soudruhů, zdál trockismus záležitostí boje mezi tendencemi uvnitř Komunistické strany Číny. To je důvod, proč jsme tomu stěží věnovali pozornost. Ale krátce před vypuknutím války, přesněji od konce roku 1936 a zejménapakběhem válkysamotné, už nám zločinná propaganda trockistůotevřela oči. Od té doby jsme si sami uložili nutnost tento problém studovat.

A naše studie nás dovedly k následujícím závěrům:

1. Problém trockismu není bojem mezi tendencemi uvnitř Komunistické strany Číny, mezi komunisty a trockisty totiž neexistuje vůbec žádná spojitost: Jde o záležitost týkající se celého lidstva: boj proti Vlasti.

2. Japonští fašisté a cizinci takoví nyní jsou. To je důvodem, proč setrockisté snaží vytvářením rozporů oklamat veřejné mínění a poškodit reputaci komunistů, aby se lidé domnívali, že komunisté a trockisté jsou ve stejném táboře.

3. Čínští trockisté (jako trockisté z jiných zemí) nepředstavují politickou skupinu, natož pak politickou stranu. Čínští trockisté nejsou totiž ničím jiným, než bandou zločinců a smečkou loveckých psů japonského (i mezinárodního) fašismu).

4. Ve všech zemích jsou to sami trockisté, kteří svým skupinám dávají revoluční názvy a ultraradikální jména s cílem zakrýt svou špinavou práci a lupičství. Například: ve Španělsku si říkají Sjednocená marxistická dělnická strana (POUM). Avšak víte, že jsou to právě oni, kdo tvoří hnízda špionů v Madridu, v Barceloně i na jiných místech a pracují ve službách Franca?! Jsou to oni, kdo organizují nechvalně známou „pátou kolonu“, špionáže v armádních sborech italských a německých fašistů. V Japonskuse nazývají Marx-Engels-Lenin League (MEL). Japonští trockisté přilákali mládež do této své ligy, aby pak její členy udali na policii. Snaží se proniknout do japonské komunistické strany s cílem zničit ji zevnitř. Mám za to, že francouzští trockisté se nyní organizují kolem Proletarian Revolution Group (Proletářská revoluční skupina) s cílem sabotovat Lidovou frontu. Mám za to, že jste o tomto tématu, určitě lépe informováni než já. Tady v Číně jsou trockisté přeskupení doformací, jakými jsou Boj proti Japoncům, či Kultura a rudá vlajka.

5. Trockisté nejsou jen nepřáteli komunismu, ale jsou rovněžnepřáteli demokracie a pokroku. Trockisté jsou nechvalně známi jako zrádci, agenti a špioni.

Četli jste žaloby soudních řízení s trockisty v Sovětském svazu?! V pádu-li jste je nečetli, vřele vám i vašim přátelům jejich četbu doporučuji. Je to velmi užitečné a poučnéčtení, které vám pomůže spatřit skutečnou tvář trockismu i trockistů. Zde jsem si dovolil výňatek části pasáže přímo se týkající Číny.

Roku 1930 přísahal před soudem trockista Rakovský, že, když byl v Tokiu (jako zástupce sovětského Červeného kříže), vysoce postavená osoba japonské vlády mu řekla: „Nyní můžeme od trockistů očekávat změnu strategie. Nebudu vstupovat do podrobností. Chci vám jen říci, že od akcí trockistů očekáváme podporu ve prospěch našeho (tj. japonského) zákroku resp. zásahu do záležitostí Číny“.

V odpověď Japoncům Rakovský řekl: „O této záležitosti napíšu Trockému.

Vprosinci roku1935 poslal Trocký svým stoupencům v Číně pokyny, vnichžopakovaně zdůraznil: Nevytvářejte překážky japonské invazi do Číny!“

To znamená, že ruští trockisté, kteří si přáli prodat Japoncům části své vlasti – Sibiř i námořní provincie, je nyní hodlají prodat své druhé vlasti, Číně!

A jak se čínští trockisté zachovali?

To je tím, co jste byli chtiví se bryskně dozvědět, že?

Ale, drazí soudruzi, na to vám nemohu odpovědět, dokud nedostanu další dopis. Copak jste (soudruhům) nedoporučili, co jsem psal v krátkém dopise?

Doufám, že se zase brzy uvidíme.

PC Line (Ho Či Min)

Druhýdopis

Drazí a milovaní soudruzi,

Než vám odpovím k otázce povahy činnosti trockistů v Číně, dovolte mi představit půl tuctu jejich spikleneckých vůdců a známých zrádců, kteří psali jménem Čtvrté internacionály. Čchen Tu-siou (Chen Duxiu, Trần Dộc Tú), Banh Thuat Chi, La Han, Diep Thanh, Truong Mo Dao, Hoang Cong Luoc.

Zde jsou chronologicky uvedeny skutky spáchané spiklenci: V září 1931 během japonské invaze a následné anexe Manžuska navázala japonská bezpečnostní kontakt s prvními třemi. Obě strany podepsaly pakt: trockistická skupina souhlasila s tím, že nebude vytvářet žádnou propagandu proti japonské invazi. Japonská bezpečnost souhlasila s převedením sumy 300 dolarů měsíčně trockistům, jakož i s poskytnutím dodatečných příplatků v souladu s „provedením této služby“. Od této chvíle se Čchen Tu-siou (Chen Duxiu,vietnamskyTrần Độc Tú) a jeho komplici okamžitě vrhli do práce. Zaplacen japonskými financemi publikoval časopisy i satirické letáky k propagaci myšlenek jako např: „Obsazením a okupací Mandžuska chtěli Japonci jen rychle konflikt urovnat a pozastavit ho, nikoli stát se pány Číny".

Sotva však začali trockisté tyto myšlenky uveřejňovat ve sloupcích svých novin i brožur, byla Šanghaj v lednu 1932 napadena japonskými vojáky.

A co na to trockisté? Uznali, že se mýlili? Přestanou kolaborovat s okupanty? Rozhodně ne! Zatímco vojáci 19. armády prolévají svou krev při obraně Vlasti, trockisté pokračují skutky i slovy v páchání trestné činnosti a zločinu. Na jedné straně píší: „Válka za dobytí Šanghaje se netýká vůbec lidí. Není to případ národní revoluční války. Jedná se o případ imperialistické války. Na druhé straně šíří falešné zvěsti, vytahují slogany defétistického charakteru, vyzrazují utajované informace o obraně atd.

Ale to není všechno.Trockisté jako Hoa Văn Khôi a Cung VănThư se v úzké součinnosti s policií a japonskými šéfy infiltrovali do stávky dělníků v Šanghaji a všemi prostředky stávkové hnutí vytrvale sabotovali až do okamžiku, než se jim podařilo pomoci policii zatknout nejschopnější aktivisty stávky.

V roce 1933 zorganizoval tajný člen Komunistické strany Číny generál - PhùngNgọc Tướng (馮玉祥) (1882-1948), který přestože byl křesťanem, byl zároveňznačně levicově i vlastenecky smýšlející, akci sil protijaponského odporu v Kal Gan.V té době pracovala Komunistická strana Číny v podzemí, v ilegalitě, přičemž spojení mezi centrem a severem bylo velmi obtížné.

Těže z této situace, pokusil setrockista Truong Mo Dao, kamuflující se jako „zástupce komunistické strany“, přeměnit protijaponskou válku do války občanské pod heslem: Vyražte po boku Japonců do boje proti Čankajškovi“. V posledku byl odhalen a vyhnán čínským vlasteneckým generálem Jí Hóngchāng (vietnamsky Cát Hồng Xương).

Krátce nato byl během své cesty do Tientsinu Truong Mo Dao zavražděn jedním ze svých následovníků. (Ve svém dalším dopise vás seznámím s tím, jak čínští trockisté pokračovali ve své činnosti jako zrádci vlasti.

Třetídopis

Milovaní soudruzi,

v posledních dopisech jsem vám psal, jaktrockisté pobírali od Japonců stálý plat a jak se snažili sabotovat náš hrdinský boj v Šanghaji i naše vlastenecké hnutí ve městě na čínském severozápadu Kal Gan. Dnes vámpovím o zbývajících jejich zločinech. Jen co se dostala zpět do Fukien, chopila se čínská 19. armáda opět svého boje. Zformovala protijaponskou vládu a díky podepsání paktu s čínskou Rudou armádou mohla zahájit propagandistický boj za vytvoření jednotné protijaponské fronty. Krátce před tím však byla 19. armáda jednou z nejantikomunističtějších sil. Ale tváří v tvář nebezpečí, které hrozilo vlasti, souhlasila s tím, že zapomene na hádky, rozepře i nenávist a zaměří se výhradně na to nejdůležitější: boj proti vetřelcům.

Protože trockisté poslouchali příkazy Japonců, okamžitě přešli do akce na jedné straně mezi obyvatelem rozdmychávali regionalistické odstředivé nálady, 19. armáda přišla Kantonu bojovat proti nové vládě. Na straně druhé setrockisté všemožně snažili oslabit Rudou armádu.

Druhý úkol plnili následovně: Množství revolučních militantů žádali o jejich vstup do Rudé armády. Zpočátku za účelem získat jejich důvěru a následně přikročit k realizaci akcí. Po jejich umístění na více či méně odpovědné posty, začali páchat trestnou činnost. Uvedu několik příkladů: Když bylo nutné v bitvě se stáhnout, vydali rozkaz k postupu. Když bylo třeba postupovat, zaveleli k ústupu. Poslali posily a zbraně do míst, kde nebyly potřeba. Tam, kde zapotřebí byly, neposlali je. Rány rukám a nohám bojovníků vojenských kádrů armády potřeli jedem s cílem přivodit jejich otravu a následnou amputaci atd. Tyto zločiny byly naštěstí odhaleny. Jaké štěstí pronás – komunisty!

Od roku 1935 vedli komunisté kampaň velkého rozsahu zavytvoření Národní fronty proti Japoncům. Lidé, zejména dělníci a rolníci, se podíleli na vytváření jejího programu. Kuomintang, jako idea Národní fronty, zaznamenával pokroky. Během této doby bylo prokázáno, že trockisté hrají dvojí hru – využívají současnělži a zrady. Masám říkají: „Kuomitang proti

Japoncům bojovat nebude!“ Kuomitangu říkají: „Národní

fronta! To není nic jiného než lest komunistů! Chcete-li

proti Japoncůmbojovat, musíte zničit komunisty!".

Ke konci roku 1936 triumfovala politika sjednocení proti Japonsku událostmi v Si-an, hlavním městě čínské provincie Šen-si. Tváří v tvář porážce své politiky občanské války se trockisté Truong Mo Dao a Ta Duy Liet rozhodli provést atentát na Vuong Di Triet, jedenoho z nejaktivnějších a z nejvíce zanícených stoupenců Národní fronty.

Teď s vámi mluvím o roku 1937, období, které předcházelo válce.K boji proti

Japoncům se v roce 1937 sjednotili doslova všichni,

resp. všichni kromě trockistů. Tito zrádci se setkali tajně a přijali „usnesení“, z něhož uvádím několik vět: „Ve válce proti Japoncům je naše pozice jasná: ti, kteří chtěli válku a o vládě Kuomintangu si dělali iluze, právě ti se dopustili zrady. Svazek mezi komunistickou stranou a Kuomintangem nebyl ničím jiným,než vědomouzradou, hanbou, potupou i ponížením". Jak se válkablížila, japonci své sliby plnili.Šanghajští trockistédostávali od Japonců na svou podvratnou činnost vcentrální Číně i na čínském jihu každý měsíc 100.000dolarů. Těm z Tientsinu a Pekingu vypláceli Japoncikaždý měsíc 50.000 na vedení záškodnické činnosti proti 8. armádě a vlasteneckým organizacím na severu v Hoa Bac.

Přibližně v poloviněroku 1937 byly trockisté odhalenia zadrženive„zvláštní zóně“ (viet. Đặc Khu). Vzhledem k doznání Tôn Nghĩa Hà, se zaměřili na tyto cíle:

1. Zničit 8. armádu,

2. Ztěžovat rozvoj Národní fronty,

3. Provádět špionáž,

4. Organizovat vraždy aktivistů.

Předlidovýmtribunálem „zvláštní zóny“doznal trockista Hoang Hai Phat, kromě dalších přiznání, že během čtvrtého rozhovoru s Truong Mo Dao, mu daltrockista Truong Mo Daodal tyto pokyny: „Je třeba aktivně studovat metody a systém organizace Rudé armády. Následně budete organizovat brigády mládeže a provádět v nich sabotáže. Naším cílem je vyvolat chaos a zmatek v řadách Rudé armády a likvidovat její vojáky. K tomu ještě Truong Mo Daododal: „Musíme přesvědčit část kádrů základny,aby nás následovala, apelovat na jejich touhu po jejich rodné zemi, podporovat jejich dezerce a vybavit je trochou peněz. To je jeden z prostředků,jak z působit rozpad této armády".

Trockista Quách Văn Kinh přísahal, že ho Tôn Nghĩa Hà obvinil z defétismu mezi bojovníky a dal najevo, že „Čína stejně vyhrát nemůže, protože i kdybychom nakrásně Japonce zahnali, Američané i Angličané tu zůstanou, aby nás dále utlačovali sami“. Oznámil nám, že zvítězit „nemůžeme, protože naše země, pokud budeme pokračovat ve válce, bude tak jako tak stejně zničena; prohlásil, že „Čína je zkrátka příliš slabá na to, aby současně bojovala proti Japonsku, Anglii i USA“.Truong Mo Dao shrnul tyto pokyny následujícími slovy: Musíme využít politiku Národní fronty k odsouzení a pranýřování komunistů a zcela jasně říci, že to byli právě komunisté, kdo dělnickou třídu prodal. Naším cílem je podněcovat mezi bojovníky nespokojenost. Pod záminkou jejich vzdělávání, trockisté zorganizovali nejzaostalejší živly armády do malých skupin, následně využívali drsných podmínek života v armádě a v posledku nabádali vojáky vybavené zbraněmi i střelivem k dezercím. Ve spolupráci s bandity, způsobovali zmatek, nepořádek a sabotáže za liniemi 8. armády, zatímco ty byly plně zaneprázdněny vedením boje.

Takové je pozadí trockistů v jejich boji proti 8. národní revoluční armádě. Ve svém dalším dopise vám povím o hanebných, nízkých a podlých metodách, jichž tito zrádci užili ve snaze zničit jiné protijaponské síly.

Line (pseudonym Ho Či Mina)

Přeložil a fotografiemi opatřil Lukáš Sluka

Autor: Lukáš Sluka | pondělí 4.4.2016 17:58 | karma článku: 13.37 | přečteno: 444x

Další články blogera

Lukáš Sluka

Karel Marx a Bedřich Engels Německá ideologie SVAZEK I

Kritika nejnovější německé filosofie Ludvíka Feuerbacha, Bruno Bauera a Maxe Stirnera Komunismus se od všech dosavadních hnutí liší tím, že provádí převrat všech dosavadních vztahů ve výrobě a ve společenských stycích.

21.6.2018 v 15:10 | Karma článku: 7.42 | Přečteno: 207 | Diskuse

Lukáš Sluka

Andrej Iljič Fursov, STALIN A VÍTR DĚJIN

Stalin kdysi řekl, že po jeho smrti budou na jeho hrob nakydána kvanta hnoje, avšak vítr dějin je nemilosrdně rozmetá. Vše se událo přesně tak, jak vůdce předvídal.

11.5.2018 v 23:41 | Karma článku: 8.49 | Přečteno: 318 | Diskuse

Lukáš Sluka

Soud s Gorbačovem

Tvrdit, že hospodářství SSSR bylo odsouzeno k nezdaru, znamená tvrdit, že ČLR k neúspěchu odsouzena nebyla. Když se ČLR z daleko horší pozice dokázala rozvíjet a postupovat vpřed, proč by to tedy nemohl dokázat i SSSR?!

24.4.2018 v 15:30 | Karma článku: 7.04 | Přečteno: 171 | Diskuse

Lukáš Sluka

Sýrie odsoudila útok USA, Francie a Britů v Radě bezpečnosti OSN

Syrský diplomat Al-Jaafari řekl, že nezákonná a Radou bezpečnosti OSN neschválená agrese měla zabránit OPCW v opakování mediálních lží vytvářených USA, Francií a Británií, použitých jako záminka k ospravedlnění útoku.

16.4.2018 v 18:13 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 21 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Andrea Kostlánová

Lenin a Krupská, sultán a jeho sekretářka

Naděžda Krupská 1869-1939/, o rok starší než Vladimír, pocházela z vyšších kruhů než Lenin – zatímco Lenin pocházel ze zbohatlé střední vrstvy,

19.7.2019 v 15:45 | Karma článku: 8.95 | Přečteno: 307 | Diskuse

Petr Burian

Deset deka salámu, to byla nějaká hromada

Tedy myšleno za socíku. A taky když mi byly dva roky, byl mi rohlík po loket. A dnes? Škoda povídat. Takhle nějak vzpomínají mnozí na stravovací ráj za komunistů. Všechno vonělo a chutnalo báječně a bylo to navíc neskutečně levné.

19.7.2019 v 15:43 | Karma článku: 23.66 | Přečteno: 698 | Diskuse

Petr Štrompf

Trest v Česku za sprejerství? Ten ruský je šílenost, ale hodně funkční

Dva opilí Němci a čmáranice na mostním oblouku Karlova mostu. Dopadení, trest a koukejte mazat domů. Tolik česká justice. V Moskvě obdobný případ, ale s krvavou tečkou.

19.7.2019 v 10:48 | Karma článku: 38.64 | Přečteno: 1904 | Diskuse

Miroslav Václavek

Dobytí Měsíce Američany ve stínu sovětské okupace

V sobotu dvacátého července 2019 tomu bude padesát let od největšího vědeckého a technologického úspěchu v dějinách lidstva neboť je to den, kdy člověk dosáhl povrchu Měsíce a vystoupil na něj.

19.7.2019 v 9:15 | Karma článku: 20.17 | Přečteno: 411 | Diskuse

Jan Dvořák

Hřib na Hrad! Skoncuje s přisluhovačstvím Číně

Čínská strana je konsternovaná úrovní našeho politického systému, který připouští, aby kdejaký lokální starosta prováděl vlastní zahraniční politiku, která je v rozporu s tou oficiální.

19.7.2019 v 8:42 | Karma článku: 21.09 | Přečteno: 421 | Diskuse
Počet článků 67 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 587

Vietnamista-politolog, marxista-leninista, člen KSČM a Svazu mladých komunistů Československa, punk rock, ska, bolševický rap (Pablo Hasél, vážná hudba (Mozart, Vivaldi, Smetana, Dvořák, latinsko američtí bolševičtí folkoví zpěváci (Víctor Jara, Silvio Rodriguez, Ali Primera, Mercedes Sosa)

Najdete na iDNES.cz